top of page

Klinická logopedie

Klinicko-logopedická ambulance poskytuje poradenské, preventivní, diagnostické a terapeuticko-léčebné služby. Logopedické poradenství a prevence jsou prováděny s cílem dosažení kvalitního vývoje komunikačních dovedností, případně snahou předejít dalšímu narušení komunikačních schopností plynoucích z dominantního postižení. 

Logopedické vyšetření řečových a jazykových schopností je jedním ze zásadních úkolů v rámci diagnostiky narušené komunikační schopnosti. Vyšetření řeči se provádí standardními i nestandardními metodami a snímáním volné řečové produkce v přirozeném kontextu.

SPEECH-PATHOLOGY-2-scaled.webp

Klinický logoped při diagnostice komunikačních schopností spolupracuje s rodinou pacienta, pedagogickými obory a obory z medicíny (foniatrie, psychiatrie, klinická psychologie, neurologie, ORL, pediatrie, gerontologie atd.), zařazuje se tak do komplexně diagnostického procesu. Cílem logopedické diagnostiky je stanovení příčin, obtíží, průběhu, prognózy a následné intervence.

pusa.jpg

Při terapii všech druhů narušené komunikační schopnosti klinický logoped používá kombinaci různých principů, technik, postupů, strategií, prostředků tak, aby terapie byla co nejefektivnější a plně respektovala individualitu klienta a jeho socioekonomické zázemí. Metody logopedické terapie rozdělujeme na: stimulující nerozvinuté a opožděné řečové funkce, korigující vadné řečové funkce a reedukující zdánlivě ztracené či dezintegrované řečové funkce. Cílem terapie narušených komunikačních schopností je eliminace, zmírnění, případně jejich úplné překonání. V nejtěžších případech je nutné vyvíjet snahu o prolomení komunikační bariéry (nastavení alternativní či augmentativní komunikace).

K vyšetření či konzultaci se můžete objednat ke klinickému logopedovi, a to i bez předchozího doporučení.

bottom of page