Koučové

MUDr. Lucie Holohlavská 

psychologický poradce a kouč

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor psychologie - arteterapie

 • Dále absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu se zaměřením na daseinsanalytickou komunitně-skupinovou psychoterapii a dvouletý výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů

 • Od roku 2012 vede individuální a skupinové arteterapie v centru odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě ERGO aktiv o.p.s.

 • Od roku 2014 působí jako externí profesionální kouč s akreditací získanou v Koučink Centru ICF

 • V rámci nestátního zdravotnického zařízení Familio, centra pro léčebnou rehabilitaci, se věnuje psychoterapeutickému poradenství a life-coachingu v rámci komplexní psychosomatické péče

 • Vede  workshopy zaměřené na expresivní terapii a arteterapii

 • Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS a České arteterapeutické asociace

 • V INEPu pracuje od roku 2015 a věnuje se zde psychologickému poradenství a life-coachingu dospělých pacientů v oblasti neurotických poruch a poruch s psychosomatickou problematikou

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Jitka Hromadová 

psychologický poradce a kouč

 • Je absolventkou oboru čeština-dějepis na FF UK v Praze a oboru výchovný poradce - školní metodik prevence na PedF UK

 • V letech 2008-2014 pracovala jako členka školního pedagogicko-psychologického poradenského pracoviště na HŠ Radlická

 • Od roku 2013 má vlastní poradenskou praxi, vede rozvojové pobytové kurzy pro mládež a adolescenty, pracuje jako kouč osobního rozvoje a kariérní kouč

 • Je absolventkou kurzu Akreditovaný externí profesionální kouč Koučink centru

 • Absolvovala odborné kurzy a semináře, např. sociometrie školní třídy - SO-RA-D, KBT depresí, KBT úzkostí, Rogerovská psychoterapie, fenomenologie, Gestalt terapie, neverbální kreativní techniky, práce s dětskou a adolescentní skupinou či Daseinsanalýza v poradenské a psychoterapeutické praxi I, II, III

 • V současné době studuje Psychoterapeutickou fakultu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a je frekventantkou Daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii

 • V INEPu pracuje od roku 2015 a zaměřuje se především na individuální poradenství a systematickou individuální práci s klienty, zejména adolescentního a dětského věku, a na individuální a kariérní koučink

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Ing. Lucie Dvořáková

psychologický poradce a kouč

 • Je absolventkou oboru ekonomie Vysokého učení technického v Brně a toho času  frekventantkou probíhající Mgr. studijního programu Aplikovaná psychoterapie a sociální práce Pražské vysoké školy psychosociálních studií

 • Dále absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu se zaměřením na daseinsanalytickou komunitně-skupinovou psychoterapii a pětiletý sebezkušenostní výcvik daseinsanalytického směru  

 • Od roku 2015 působí jako externí profesionální kouč s akreditací získanou v Koučink Centru ICF

 • V rámci svých předchozích pracovních zkušeností se věnovala coachingu v rámci rozvoje soft skills, komunikačních dovedností, firemí kultury a osobnostního rozvoje

 • psychoterapeutickému poradenství v rámci neziskových organizací se zaměřením na handicapované klienty a life-coachingu v rámci komplexní psychosomatické péče 

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a věnuje se zde psychologickému poradenství a life-coachingu dospělých pacientů v oblasti neurotických poruch a poruch s psychosomatickou problematikou, coachingu v rámci osobnostního rozvoje, rodinám klientů s výskytem problematického chování dětí a jiných mentálních poruch 

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům

PhDr. Vladimíra Plzáková

klinický psycholog

 • Je absolventkou oboru Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Od roku 2017 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. 

 • Od roku 2016 studuje Ph.D. studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, téma disertační práce: „Psychologické aspekty kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí“.

 • Od roku 2016 je zařazena do výcviku v existenciální analýze a logoterapii.

 • Od roku 2016 pracuje jako psycholožka v Rehabilitačním ústavu Kladruby.

 • V rámci klinické praxe se zabývá problematikou získaného poškození mozku, onemocněním a poraněním míchy. Ve své práci se zabývá neuropsychologickou diagnostikou, kognitivní rehabilitací, telemedicínou a psychoterapií. Je členkou vědecko-výzkumného týmu a etické komise RÚ.

 • Pracovní zkušenosti získala i na zahraniční stáži v The Sheba Medical Center, Tel-Aviv, Izrael.

 • Aktivně se účastní tuzemských a zahraničních konferencí, publikuje v odborných periodicích. 

 • V INEP pracuje od roku 2019.  Své služby nabízí dospělým pacientům z oblasti neuropsychologické diagnostiky, kognitivní rehabilitace a psychoterapie.

 • Kognitivní rehabilitace je vhodná pro pacienty s kognitivním deficitem, neurodegenerativním onemocněním, získaným poškozením mozku a poruchami pozornosti. Psychoterapii poskytuje pacientům při řešení a zvládání náročných životních situací, zaměřuje se na zvládání stresu.

 • Své služby poskytuje česky mluvícím pacientům.

 • Wix Facebook page