Psychologičtí poradci a koučové

MUDr. Lucie Holohlavská 

vedoucí pro psychologické poradenství a koučink

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor psychologie - arteterapie

 • Dále absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu se zaměřením na daseinsanalytickou komunitně-skupinovou psychoterapii a dvouletý výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů

 • Od roku 2012 vede individuální a skupinové arteterapie v centru odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě ERGO aktiv o.p.s.

 • Od roku 2014 působí jako externí profesionální kouč s akreditací získanou v Koučink Centru ICF

 • V rámci nestátního zdravotnického zařízení Familio, centra pro léčebnou rehabilitaci, se věnuje psychoterapeutickému poradenství a life-coachingu v rámci komplexní psychosomatické péče

 • Vede  workshopy zaměřené na expresivní terapii a arteterapii

 • Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS a České arteterapeutické asociace

 • V INEPu pracuje od roku 2015 a věnuje se zde psychologickému poradenství a life-coachingu dospělých pacientů v oblasti neurotických poruch a poruch s psychosomatickou problematikou

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Karel Barták 

vedoucí psychologické poradny pro Touretteův syndrom

 • Je absolventem oboru psychologie na Filosofické fakultě UK v Praze

 • Dále absolvoval výcvik v Terapii pevným objetím pod vedení Dr. Prekopové a výcvik v Systemické terapii a koučování v Institutu systemických studií

 • Působil v pedagogické sféře jako učitel na prvním stupni základní školy a jako šachový trenér

 • Má zkušenost s korporátním prostředím velkých firem (např. O2)

 • Provozuje vlastní praxi, kde se zaměřuje zejména na osobnostní rozvoj dospělých

 • V INEPu pracuje od roku 2017 jako vedoucí poradny pro Touretteův syndrom

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

PhDr. Andrej Drbohlav 

etoped a psychopatolog

 • Je absolventem oboru etopedie na Ústavu sociálních studií Univerzity v Hradci Králové

 • Dlouhodobě se věnuje poradenství v oblasti poruch chování, ADHD, Syndromu opozičního vzdoru a Intermitentní explozivní poruchy

 • Vede akreditované přednášky z behaviorální patologie a psychopatologie se zaměřením na poruchy chování a poruchy osobnosti

 • Je doktorandem postgraduálního studia na 1. LF UK v oboru Psychologie / lékařská psychologie a psychopatologie a věnuje se problematice projevů Intermitentní explozivní poruchy a vývojových aspektů agresivního chování

 • V současnosti realizuje výzkum zaměřený na vývoj agresivního chování, Intermitentní explozivní poruchy a psychopatie

 • Vede artefiletické workshopy ve svém ateliéru a semináře osobního rozvoje

 • Je autorem několika populárních publikací z oblasti psychopatologie, forenzní psychologie a behaviorální patologie

 • Od roku 2012 se v médiích často vyjadřuje k tématům patologie osobnosti a chování, výchovného a resocializačního vedení dětí s problémových vývojem chování a problematice násilí

 • V INEPu pracuje od roku 2016 a specializuje se na behaviorální a etopedické výchovné poradenství rodičům dětí s ADHD a problémovým vývojem chování a osobnosti

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Ing. Lucie Dvořáková

psychologický poradce a kouč

 • Je absolventkou oboru ekonomie Vysokého učení technického v Brně a toho času  frekventantkou probíhající Mgr. studijního programu Aplikovaná psychoterapie a sociální práce Pražské vysoké školy psychosociálních studií

 • Dále absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu se zaměřením na daseinsanalytickou komunitně-skupinovou psychoterapii a pětiletý sebezkušenostní výcvik daseinsanalytického směru  

 • Od roku 2015 působí jako externí profesionální kouč s akreditací získanou v Koučink Centru ICF

 • V rámci svých předchozích pracovních zkušeností se věnovala coachingu v rámci rozvoje soft skills, komunikačních dovedností, firemí kultury a osobnostního rozvoje

 • psychoterapeutickému poradenství v rámci neziskových organizací se zaměřením na handicapované klienty a life-coachingu v rámci komplexní psychosomatické péče 

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a věnuje se zde psychologickému poradenství a life-coachingu dospělých pacientů v oblasti neurotických poruch a poruch s psychosomatickou problematikou, coachingu v rámci osobnostního rozvoje, rodinám klientů s výskytem problematického chování dětí a jiných mentálních poruch 

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům

Mgr. Jitka Hromadová 

psychologický poradce a kouč

 • Je absolventkou oboru čeština-dějepis na FF UK v Praze a oboru výchovný poradce - školní metodik prevence na PedF UK

 • V letech 2008-2014 pracovala jako členka školního pedagogicko-psychologického poradenského pracoviště na HŠ Radlická

 • Od roku 2013 má vlastní poradenskou praxi, vede rozvojové pobytové kurzy pro mládež a adolescenty, pracuje jako kouč osobního rozvoje a kariérní kouč

 • Je absolventkou kurzu Akreditovaný externí profesionální kouč Koučink centru

 • Absolvovala odborné kurzy a semináře, např. sociometrie školní třídy - SO-RA-D, KBT depresí, KBT úzkostí, Rogerovská psychoterapie, fenomenologie, Gestalt terapie, neverbální kreativní techniky, práce s dětskou a adolescentní skupinou či Daseinsanalýza v poradenské a psychoterapeutické praxi I, II, III

 • V současné době studuje Psychoterapeutickou fakultu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a je frekventantkou Daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii

 • V INEPu pracuje od roku 2015 a zaměřuje se především na individuální poradenství a systematickou individuální práci s klienty, zejména adolescentního a dětského věku, a na individuální a kariérní koučink

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Olga Mazurovová

psychologický poradce a kouč

 • Je absolventkou oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

 • Pracovala v oblasti zahraničního obchodu

 • Absolvovala výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru, výcvikovou individuální psychoterapii, odborné kurzy a semináře, např. Teorie daseinsanalýzy, Daseinsanalýza  v psychoterapeutické a poradenské praxi, Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii 

 • Od roku 2014 má vlastní poradenskou praxi, školí měkké dovednosti, pracuje jako kouč osobního rozvojebusiness kouč a poradce v oblasti výběru zaměstnanců do pracovních týmů, věnuje se mentálnímu tréninku pro sportovce

 • Svoje služby nabízí česky, rusky a anglicky mluvícím pacientům

Mgr. Kateřina Novotná 

psychologický poradce

 • V letech 2010 - 2015 absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v Daseinsanalytické psychoterapii pro dospělé a výcvik v muzikoterapii se zaměřením na děti s poruchou autistického spektra.

 • V letech 2000 - 2005 pracovala jako redaktorka a PR manažerka v České televizi, TV Nova, Fórum dárců

 • Během let 2006 - 2010 působila jako lektorka komunikace pro zdravotníky ve VFN, přednášela rétoriku a komunikační dovednosti na VŠFS a působila jako PR referent v oddělení publicity EU fondů a na tiskovém oddělení MMR

 • Od roku 2010 pracovala jako muzikoterapeutka v Dětském centru Thomayerovy nemocnice, v MŠ Duha pracovala jako terapeut s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a jako psycholog působila na Adaptačních kurzech pro první ročníky SŠUAŘ

 • V současnosti se věnuje své vlastní poradenské a muzikoterapeutické praxi se zaměřením na rodinnou terapii

 • V INEPu pracuje od roku 2016 a zaměřuje se především na individuální i skupinovou poradenskou práci pro děti a jejich rodiče

 • Své služby nabízí česky a francouzsky mluvícím klientům

Mgr. Linda Peichlová

psychologický poradce

 • Je absolventkou oboru psychosociálních věd, religionostiky a teologie na HTF UK v Praze

 • Je ve výcviku v psychoanalytické psychoterapii v České společnosti pro psychoanalytickou pychoterapii (ČSPAP)

 • Pracovala v Husitském centru, o.p.s. jako ředitelka obecně prospěšné společnosti se zaměřením na děti a mládež žijících v sociálně znevýhodněném prostředí

 • Dlouhodobě pracovala jako dobrovolník s dětmi, mládeží a rodinami uprchlíků a cizinců žijících na území České republiky v občanském sdružení Pecka

 • Absolvovala odborné kurzy Základy krizové intervence, Jacobsonova progresivní relaxace, Respektovat a být respektován

 • Od roku 2014 provozuje soukromou praxi psychoterapeutického poradenství

 • V INEPu pracuje od roku 2016 jako psychologický poradce

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím klientům

Mgr. Petra Skavská

psychologický poradce

 • Je absolventkou oboru psychologie a speciální pedagogika na PedF UK v Praze

 • Studovala arteterapii na PedF JČU v Českých Budějovicích

 • Je frekventantkou vzdělávacího a sebezkušenostního programu Vědomé tělo. Jde o somatické vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ A BODY MIND CENTERING™ (DanceLAB)

 • Absolvovala výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR, o.s.)

 • Absolvovala dlouhodobou stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice

 • Pracovala s lidmi s duševním onemocněním jako terapeutka a vedoucí sociální služby v Green Doors, z.ú., s dětmi se specifickými poruchami učení jako arteterapeutka na základní škole

 • V INEPu pracuje od roku 2015 jako psychologický poradce

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Michaela Slabochová

psychologický poradce, studijní sestra

 • Životopis se připravuje...

 • Wix Facebook page