top of page

Výběrové řízení na rezidenční místo specializačního vzdělávání v oboru
klinická psychologie (psycholog ve zdravotnictví)

Sídlo:

INEP medical s.r.o.

Se sídlem: Souběžná II 664/29, Praha 5, 158 00

vyhlašuje výběrové řízení pro 2 rezidenční místa specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie (psycholog ve zdravotnictví)

1. Způsob podání přihlášek:

 • elektronicky e-mailem na adresu: borosova@inep.cz

 • elektronicky přes Datovou schránku: psu2jtd

 • poštou nebo osobně na adresu kliniky v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – rezidenční místo 2024 - klinická psychologie“ : INEP medical s.r.o., Křižíkova 264/22, Praha 8,186 00

2. Lhůta pro podání přihlášek:

 • do 1.7.2024 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

3. Kritéria pro hodnocení uchazečů

 • splnění formálních podmínek přihlášení dle vyhlášky č. 186/2008, Sb.: (odborná a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, zařazení do specializačního vzdělání)

 • osobní pohovor
  - osobní motivace uchazeče pro specializační vzdělávání (až 5 bodů)
  - motivace pro specializační vzdělávání v INEP medical s.r.o. (až 5 bodů)
  - vzdělání a kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti (až 5 bodů)
  - osobnostní předpoklady, komunikační schopnosti, znalost cizího jazyka (až 5 bodů)

4. Způsob hodnocení
Uchazeči budou hodnoceni v rámci kritérií uvedených v bodě 3. dle bodového systému. Pořadí uchazečů bude určeno dle nejvýše dosaženého bodového hodnocení tak, že na prvním místě se umístí uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Maximum bodů je 20. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

5. Seznam požadovaných dokumentů od uchazeč
a) přihláška ke stažení

b) osobní dotazník ke stažení

c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců

d) výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců

e) neověřená kopie dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti

f) neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud uchazeč získal

g) potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

h) přehled odborné praxe

 

Vyhlašovatel uchazečům sdělí výsledek výběrového řízení písemně nejpozději do 10 dnů od ukončení výběrového řízení.

6. Kontaktní adresa

INEP medical s.r.o

Křižíkova 264/22

Praha 8,186 00

Mgr. Lucie Borošová, MBA

e-mail: borosova@inep.cz

tel. 739 451 861

bottom of page