Dětští psychiatři

MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D.

MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D.

vedoucí ambulance dětské psychiatrie

momentálně na mateřské dovolené

 • je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2015

 • Je studentkou postgraduálního studia na Univerzitě Karlově v Praze, obor psychologie, při studiu se věnuje problematice časné diagnostiky dětského autismu

 • Od roku 2009 pracuje na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze, kde v současné době působí jako vedoucí lékařka.

 • Od roku 2011 se podílí na výuce mediků 2. LF UK

 • V roce 2018 obhájila svou disertační práci s názvem „Nové přístupy k diagnostice dětského autismu“ a obdržela titul Ph.D. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Od roku 2015 je frekventantkou výcviku v kognitivně-behaviorální terapii v rámci Institutu KBT Hradec Králové.

 • Absolvovala několik zahraničních stáží (Itálie, Kanada)

 • Přednáší na tuzemských a zahraničních kongresech, je autorkou a spoluautorkou odborných článků v renomovaných odborných časopisech (např. Neuropsychiatric Disease and Treatment)

 • V INEPu pracuje od roku 2014, zaměřuje se především na léčbu pacientů s poruchami autistického spektra a na diagnostiku a terapii Touretteova syndromu 

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky a italsky mluvícím pacientům

 

Portrét - muž

MUDr. Jakub Kerner

 • CV se připravuje

MUDr. Iveta Koblic Zedková, Ph.D.

MUDr. Iveta Koblic, Ph.D.

momentálně na mateřské dovolené

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství LF UP v Olomouci 

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie získala v roce 2009

 • Klinické dovednosti nabyla během práce na Klinice psychiatrie Fakultní nemocnice v Olomouci a na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze

 • Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (Institut Dialog) a psychoterapeutický výcvik v tělově orientovaném psychoterapeutickém přístupu - tanečně pohybové terapii (pod záštitou American Dance Therapy Association)

 • Opakovaně byla na studijních stážích v zahraničí (Německo, Dánsko)

 • V současné době se věnuje výzkumné činnosti v rámci postgraduálního studia na Univerzitě Karlově v Praze na téma "Schizofrenie s časným začátkem"

 • Jako lektor se podílela na evropských projektech zaměřených na psychosociální dovednosti studentů medicíny a na využití expresivních terapeutických metod v institucionální výchově

 • Je předsedkyní TANTER - Asociace tanečně pohybové terapie ČR

 • Vedle přednášek na odborných konferencích vede řadu  workshopů zaměřených na taneční terapii a pohybovou práci v psychoterapii

 • Je autorkou a spoluautorkou odborných článků a editorkou knihy "Tanečně pohybová terapie - teorie a praxe"

 • V INEPu pracuje od roku 2014, věnuje se zde psychoterapii dospělých pacientů s psychiatrickou a psychosomatickou problematikou a ambulantní psychiatrické péči o děti a dospívající

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny také anglicky a německy mluvícím pacientům

Vaneckova_Gisela.jpg

MUDr. Gisela Kratochvíl Vaněčková

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2018

 • Od roku 2008 do roku 2009 působila jako sekundární lékařka v Dětské psychiatrické nemocnici Louny

 • Od roku 2009 do roku 2019 působila jako sekundární lékařka na  Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze, kde se kromě klinické práce věnovala i vědecké činnosti

 • 2014-2019 absolvovala psychoterapeutický výcvik v Systemické rodinné terapii v Institutu rodinné terapie Praha

 • je hlavní autorkou odborného článku v časopisu Česko-slovenská pediatrie

 • V INEPu pracuje od roku 2019, zaměřuje se především na léčbu pacientů s poruchami příjmu potravy a rodinnou psychoterapii

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i německy mluvícím pacientům

MUDr. Eva Kružliaková, Ph.D.

MUDr. Eva Kružliaková, Ph.D.

momentálně na mateřské dovolené

 • Je absolventkou oboru všeobecného lékařství na Jesseniově lékařské fakultě v Martině, Univerzity Komenského

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2017

 • V roce 2015 obhájila disertační práci s názvem "Atomoxetín v liečbe komorbídnych porúch pri ADHD u detí a adolescentov" a byl jí udělen titul Ph.D. na Univerzitě Komenského v Bratislavě

 • Absolvovala zahraniční stáže a stipendijní pobyty v Turecku, Portugalsku a Velké Británii

 • V letech 2011 - 2017 působila na Psychiatrické klinice Univerzitní nemocnice v Martině jako sekundární lékařka, kde se kromě klinické práce věnovala i vědecké činnosti a výuce psychiatrie na Jesseniově lékařské fakultě

 • Participovala na několika grantových projektech (např. VEGA) a byla hlavní řešitelkou a spoluřešitelkou Grantu Univerzity Komenského v Bratislavě

 • Přednáší na vědeckých sympoziích, je autorkou a spoluautorkou několika článků v renomovaných odborných časopisech (např. Pediatrics International, Psychiatry Investigation)

 • Absolvovala kurzy v psychoterapii (Úvod do Gestalt terapie, Práce se sny z pohledu integrace v psychoterapii, Vybrané okruhy hlubinné psychoterapie dětí s Dr. Poethem) a aktuálně je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku Intergrace v psychoterapii

 • V INEPu pracuje od roku 2017 a zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu ADHD, úzkostnýchafektivních a psychotických poruch a poruch příjmu potravy

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny a slovenštiny i anglicky mluvícím pacientům

MUDr. Alice Madurová

MUDr. Alice Madurová
od 15.11. 2021 na mateřské dovolené

 • Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy z roku 2015

 • Od roku 2015 pracuje jako sekundární lékařka v Dětské psychiatrické nemocnici Louny

 • Absolvovala roční výcvikový kurz Sandtray a výcvik v telefonické krizové intervenci

 • V INEPU pracuje od roku 2019

 • Své služby nabízí česky a anglicky hovořícím klientům

Oehmova_Veronika_low.jpg

MUDr. Veronika Oehmová

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 • Specializovanou způsobilost v oboru dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2019

 • Od roku 2012 do roku 2020 pracovala na Dětské psychiatrické klinice 2.LF UK a FN Motol v Praze

 • Mezi rokem 2015-2016 pracovala na TH klinice jako dětský psychiatr

 • Zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu ADHD, úzkostných, afektivních poruch a poruch příjmu potravy

MUDr. Marie Pozdílková

MUDr. Marie Pozdílková

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 2. LF UK v Praze

 • Od roku 2012 do 2016 působila jako sekundární lékařka na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze

 • V roce 2013 absolvovala klinickou a výzkumnou stáž v Mood Disorders Centre of Ottawa

 • Je spoluautorkou článků v odborných časopisech (Neuropsychiatric disease and treatment, Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences)

 • V INEPu pracuje od roku 2017

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

Pribilova_Nikol.jpg

MUDr. Nikol Přibilová

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

 • Od roku 2010 dosud působí jako sekundární lékařka v Dětské psychiatrické nemocnici Louny

 • Je v pokročilé fázi předatestační přípravy v oboru dětská a dorostová psychiatrie

 • V rámci doktorandského studia v oboru Neurovědy se pod vedením prof. Paclta zabývá výzkumem ADHD, významem genetických faktorů a použití zobrazovacích metod

 • Podílela se na řešení grantu IGA MZČR NT 14177 - 3/2013

 • Je spoluautorkou i hlavní autorkou článků v odborných časopisech, pravidelně přednáší na odborných konferencích

 • V INEPu pracuje od roku 2017

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům