Psychoterapeuti

MUDr. Miroslav Sekot

psychiatr a psychoterapeut, vedoucí pro psychoterapii 

 • Je absolventem oboru všeobecného lékařství na 1. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie I. stupně získal v roce 1995 a II. stupně v roce 1998

 • Absolvoval skupinový psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii v roce a funkční specializaci v psychoterapii

 • Do roku 2013 působil jako vedoucí lékař Krizového centra a linky důvěry na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN, kde se doposud jako odborný asistent věnuje výuce psychiatrie

 • Vyučuje akutní psychiatrii pro diplomované záchranáře na VOŠZ 5. května, akutní psychiatrii se věnuje dosud v rámci pohotovostních služeb na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

 • Je výcvikovým lektorem ve Skálově institutu (institut integrativní skupinové psychoterapie), kde v současné době společně s PhDr. Frouzovou vede již 4. psychoterapeutickou komunitu

 • Dále pracuje v Centru duševního zdraví na Praze 9, v Centru pro seniory Mělník, a v poradně pro ženy závislé na alkoholu v Centru ALMA na Praze 7

 • Účastnil se mezinárodního grantového projektu výzkumu denních stacionářů E.D.E.N.

 • Publikoval více než 50 odborných článků v českých i zahraničních časopisech

 • Je členem České psychoterapeutické společnosti a České psychiatrické společnosti, kde se věnuje projektu vypracování zásad správné psychiatrické léčby

 • V INEPu pracuje od roku 2017 a zabývá se problematikou úzkostných, depresivních a psychosomatických poruch, poruch příjmu potravy, závislostí a gerontopsychiatrií

 • Svoje psychiatrické služby nabízí kromě češtiny také anglicky, německy a rusky hovořícím pacientům (individuální psychoterapii pouze česky hovořícím pacientům)

MUDr. Iveta Koblic, Ph.D.

psychiatr a psychoterapeut

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství LF UP v Olomouci 

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie získala v roce 2009

 • Klinické dovednosti nabyla během práce na Klinice psychiatrie Fakultní nemocnice v Olomouci a na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

 • Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (Institut Dialog) a psychoterapeutický výcvik v tělově orientovaném psychoterapeutickém přístupu - tanečně pohybové terapii (pod záštitou American Dance Therapy Association)

 • Opakovaně byla na studijních stážích v zahraničí (Německo, Dánsko)

 • V současné době se věnuje výzkumné činnosti v rámci postgraduálního studia na Univerzitě Karlově v Praze na téma "Schizofrenie s časným začátkem"

 • Jako lektor se podílela na evropských projektech zaměřených na psychosociální dovednosti studentů medicíny a na využití expresivních terapeutických metod v institucionální výchově

 • Je předsedkyní TANTER - Asociace tanečně pohybové terapie ČR

 • Vedle přednášek na odborných konferencích vede řadu  workshopů zaměřených na taneční terapii a pohybovou práci v psychoterapii

 • Je autorkou a spoluautorkou odborných článků a editorkou knihy "Tanečně pohybová terapie - teorie a praxe"

 • V INEPu pracuje od roku 2014, věnuje se zde psychoterapii dospělých pacientů s psychiatrickou a psychosomatickou problematikou a ambulantní psychiatrické péči o děti a dospívající

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny také anglicky a německy mluvícím pacientům

Mgr. Daniel Dvořák

psychoterapeut

 • Životopis se připravuje...

MUDr. Marie Novotná 

psychiatr a psychoterapeut

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

 • V současnosti je zařazená do specializačního vzdělávání pro obor psychiatrie a návykové nemoci

 • Zastává pozici vedoucí denního stacionáře pro depresivní, úzkostné, poúrazové a posttraumatické stavy v Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET

 • Dosavadní klinické zkušenosti získala na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN a v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice

 • Absolvovala výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii a sebezkušenostní individuální psychoterapii

 • V rámci psychoterapeutického vzdělání dále absolvovala kurz Práce s tělem v psychoterapii, kurz Práce s časovou osou, seminář Práce s náboženskostí člověka či seminář Relaxačních technik

 • V INEPu pracuje od roku 2014 a věnuje se zde psychiatrii a individuální i skupinové psychoterapii 

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Ted Quan
psychoterapeut, psycholog

 • Vystudoval psychologii v bakalářském a navazujícím magisterském programu v Austrálii (Macquarie University, University of Wollongong)

 • V roce 2014 dokončil postgraduální studium v Sydney na UTS (University of Technology)

 • Více než dvacet let pracuje jako psychologický poradce, zejména v univerzitním prostředí, na soukromých klinikách a v oblasti zdravotnického managementu

 • Rovněž nabízí konzultace ohledně pracovních problémů, vztahů, gamblerství nebo například odbourávání stresu

 • Posledních 10 let učil studenty medicíny, sestry a postgraduální studenty psychologie na univerzitách v Sydney, specializuje se na kognitivně behaviorální terapii, zejména pak na poradenství a práci s lidmi odlišných kultur

 • Byl vybrán australským ministrem zdravotnictví do Rady nemocnic v Sydney (v letech 2005-2011),  byl také členem státní “Clinical Excellence Comission

 • Je autorem a spoluautorem řady článků v mezinárodních vědeckých časopisech jako i knihy “Untangling the Threads”, která pojednává o důležitosti kulturních faktorů v profesní pomoci lidem s psychickými nemocemi

 • Jeho velkým závazkem je rozšiřování povědomí o mentálním zdraví v dnešní uspěchané době a v pochopení nejen kulturních odlišností

 • V INEPu se zaměřuje na práci s pacienty trpícími úzkostmi, depresí, emočními poruchami, schizofrenií a dalšími vážnými psychickými obtížemi

 • Jeho služby jsou k dispozici anglicky mluvícím pacientům

Mgr. Pavlína Rasochová

psychoterapeut a poradce

 • Je absolventkou oboru dětská sestra na SZŠ Žerotínovo náměstí 1 v Brně

 • Dále absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu 

 • Ukončila pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na daseinsalaytickou psychoterapii

 • Výcvik v krizové intervenci 

 • Výcvik koučingu

 • Výcvik v kraniosakrální terapii

 • Absolvovala semináře ze základů logoterapie, existenciální analýzy a hagioterapie

 • V současnosti absolvuje výcviky v daseinsanalytickém výkladu snů a aktivní imaginaci

 • Terapeutická praxe v oblasti hospicové péče, podpora a doprovázení klientů se závažným onemocněním v hospicové a respitní péči, podpora blízkých osob nemocného

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Bc. Monika Reizerová

psychoterapeut

 • Je absolventkou FF Univerzity Karlovy v Praze, katedry Andragogiky a personálního řízení.

 • Většinu profesní kariéry pracovala jako personální a manažerský konzultant především pro oblast korporátních společností.

 • Absolvovala 5 letý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii Skálova institutu (integrativní psychoterapie typu SUR vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie)

 • Absolvovala stáže v ESET Help a Dům Přemysla Pitra -Domu tří přání.

 • 4 roky pracuje jako koterapeut a terapeut skupinové psychoterapie, od r. 2018 v INEPu.

 • Poskytuje služby psychologického a kariérního poradenství

 • Wix Facebook page