Psychoterapeuti a psychologičtí poradci

MUDr. Miroslav Sekot

psychiatr a psychoterapeut, vedoucí pro psychoterapii a psychologické poradenství

 • Je absolventem oboru všeobecného lékařství na 1. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie I. stupně získal v roce 1995 a II. stupně v roce 1998

 • Absolvoval skupinový psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii v roce a funkční specializaci v psychoterapii

 • Do roku 2013 působil jako vedoucí lékař Krizového centra a linky důvěry na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN, kde se doposud jako odborný asistent věnuje výuce psychiatrie

 • Vyučuje akutní psychiatrii pro diplomované záchranáře na VOŠZ 5. května, akutní psychiatrii se věnuje dosud v rámci pohotovostních služeb na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

 • Je výcvikovým lektorem ve Skálově institutu (institut integrativní skupinové psychoterapie), kde v současné době společně s PhDr. Frouzovou vede již 4. psychoterapeutickou komunitu

 • Dále pracuje v Centru duševního zdraví na Praze 9, v Centru pro seniory Mělník, a v poradně pro ženy závislé na alkoholu v Centru ALMA na Praze 7

 • Účastnil se mezinárodního grantového projektu výzkumu denních stacionářů E.D.E.N.

 • Publikoval více než 50 odborných článků v českých i zahraničních časopisech

 • Je členem České psychoterapeutické společnosti a České psychiatrické společnosti, kde se věnuje projektu vypracování zásad správné psychiatrické léčby

 • V INEPu pracuje od roku 2017 a zabývá se problematikou úzkostných, depresivních a psychosomatických poruch, poruch příjmu potravy, závislostí a gerontopsychiatrií

 • Svoje psychiatrické služby nabízí kromě češtiny také anglicky, německy a rusky hovořícím pacientům (individuální psychoterapii pouze česky hovořícím pacientům)

Mgr. Karel Barták 

vedoucí psychologické poradny pro Touretteův syndrom

 • Je absolventem oboru psychologie na Filosofické fakultě UK v Praze

 • Dále absolvoval výcvik v Terapii pevným objetím pod vedení Dr. Prekopové a výcvik v Systemické terapii a koučování v Institutu systemických studií

 • Působil v pedagogické sféře jako učitel na prvním stupni základní školy a jako šachový trenér

 • Má zkušenost s korporátním prostředím velkých firem (např. O2)

 • Provozuje vlastní praxi, kde se zaměřuje zejména na osobnostní rozvoj dospělých

 • V INEPu pracuje od roku 2017 jako vedoucí poradny pro Touretteův syndrom

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

PhDr. Andrej Drbohlav 

etoped a psychopatolog

MUDr. Lucie Holohlavská 

psychologický poradce a kouč

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor psychologie - arteterapie

 • Dále absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu se zaměřením na daseinsanalytickou komunitně-skupinovou psychoterapii a dvouletý výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů

 • Od roku 2012 vede individuální a skupinové arteterapie v centru odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě ERGO aktiv o.p.s.

 • Od roku 2014 působí jako externí profesionální kouč s akreditací získanou v Koučink Centru ICF

 • V rámci nestátního zdravotnického zařízení Familio, centra pro léčebnou rehabilitaci, se věnuje psychoterapeutickému poradenství a life-coachingu v rámci komplexní psychosomatické péče

 • Vede  workshopy zaměřené na expresivní terapii a arteterapii

 • Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS a České arteterapeutické asociace

 • V INEPu pracuje od roku 2015 a věnuje se zde psychologickému poradenství a life-coachingu dospělých pacientů v oblasti neurotických poruch a poruch s psychosomatickou problematikou

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Jitka Hromadová 

psychologický poradce a kouč

 • Je absolventkou oboru čeština-dějepis na FF UK v Praze a oboru výchovný poradce - školní metodik prevence na PedF UK

 • V letech 2008-2014 pracovala jako členka školního pedagogicko-psychologického poradenského pracoviště na HŠ Radlická

 • Od roku 2013 má vlastní poradenskou praxi, vede rozvojové pobytové kurzy pro mládež a adolescenty, pracuje jako kouč osobního rozvoje a kariérní kouč

 • Je absolventkou kurzu Akreditovaný externí profesionální kouč Koučink centru

 • Absolvovala odborné kurzy a semináře, např. sociometrie školní třídy - SO-RA-D, KBT depresí, KBT úzkostí, Rogerovská psychoterapie, fenomenologie, Gestalt terapie, neverbální kreativní techniky, práce s dětskou a adolescentní skupinou či Daseinsanalýza v poradenské a psychoterapeutické praxi I, II, III

 • V současné době studuje Psychoterapeutickou fakultu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a je frekventantkou Daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii

 • V INEPu pracuje od roku 2015 a zaměřuje se především na individuální poradenství a systematickou individuální práci s klienty, zejména adolescentního a dětského věku, a na individuální a kariérní koučink

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Kateřina Novotná 

psychologický poradce

 • V letech 2010 - 2015 absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v Daseinsanalytické psychoterapii pro dospělé a výcvik v muzikoterapii se zaměřením na děti s poruchou autistického spektra.

 • V letech 2000 - 2005 pracovala jako redaktorka a PR manažerka v České televizi, TV Nova, Fórum dárců

 • Během let 2006 - 2010 působila jako lektorka komunikace pro zdravotníky ve VFN, přednášela rétoriku a komunikační dovednosti na VŠFS a působila jako PR referent v oddělení publicity EU fondů a na tiskovém oddělení MMR

 • Od roku 2010 pracovala jako muzikoterapeutka v Dětském centru Thomayerovy nemocnice, v MŠ Duha pracovala jako terapeut s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a jako psycholog působila na Adaptačních kurzech pro první ročníky SŠUAŘ

 • V současnosti se věnuje své vlastní poradenské a muzikoterapeutické praxi se zaměřením na rodinnou terapii

 • V INEPu pracuje od roku 2016 a zaměřuje se především na individuální i skupinovou poradenskou práci pro děti a jejich rodiče

 • Své služby nabízí česky a francouzsky mluvícím klientům

MUDr. Marie Novotná 

psychoterapeut a psychiatr

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

 • V současnosti je zařazená do specializačního vzdělávání pro obor psychiatrie a návykové nemoci

 • Zastává pozici vedoucí denního stacionáře pro depresivní, úzkostné, poúrazové a posttraumatické stavy v Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET

 • Dosavadní klinické zkušenosti získala na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN a v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice

 • Absolvovala výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii a sebezkušenostní individuální psychoterapii

 • V rámci psychoterapeutického vzdělání dále absolvovala kurz Práce s tělem v psychoterapii, kurz Práce s časovou osou, seminář Práce s náboženskostí člověka či seminář Relaxačních technik

 • V INEPu pracuje od roku 2014 a věnuje se zde psychiatrii a individuální i skupinové psychoterapii 

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Linda Peichlová

psychologický poradce

 • Je absolventkou oboru psychosociálních věd, religionostiky a teologie na HTF UK v Praze

 • Je ve výcviku v psychoanalytické psychoterapii v České společnosti pro psychoanalytickou pychoterapii (ČSPAP)

 • Pracovala v Husitském centru, o.p.s. jako ředitelka obecně prospěšné společnosti se zaměřením na děti a mládež žijících v sociálně znevýhodněném prostředí

 • Dlouhodobě pracovala jako dobrovolník s dětmi, mládeží a rodinami uprchlíků a cizinců žijících na území České republiky v občanském sdružení Pecka

 • Absolvovala odborné kurzy Základy krizové intervence, Jacobsonova progresivní relaxace, Respektovat a být respektován

 • Od roku 2014 provozuje soukromou praxi psychoterapeutického poradenství

 • V INEPu pracuje od roku 2016 jako psychologický poradce

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím klientům

Ted Quan
psychoterapeut, psycholog

 • Vystudoval psychologii v bakalářském a navazujícím magisterském programu v Austrálii (Macquarie University, University of Wollongong)

 • V roce 2014 dokončil postgraduální studium v Sydney na UTS (University of Technology)

 • Více než dvacet let pracuje jako psychologický poradce, zejména v univerzitním prostředí, na soukromých klinikách a v oblasti zdravotnického managementu

 • Rovněž nabízí konzultace ohledně pracovních problémů, vztahů, gamblerství nebo například odbourávání stresu

 • Posledních 10 let učil studenty medicíny, sestry a postgraduální studenty psychologie na univerzitách v Sydney, specializuje se na kognitivně behaviorální terapii, zejména pak na poradenství a práci s lidmi odlišných kultur

 • Byl vybrán australským ministrem zdravotnictví do Rady nemocnic v Sydney (v letech 2005-2011),  byl také členem státní “Clinical Excellence Comission

 • Je autorem a spoluautorem řady článků v mezinárodních vědeckých časopisech jako i knihy “Untangling the Threads”, která pojednává o důležitosti kulturních faktorů v profesní pomoci lidem s psychickými nemocemi

 • Jeho velkým závazkem je rozšiřování povědomí o mentálním zdraví v dnešní uspěchané době a v pochopení nejen kulturních odlišností

 • V INEPu se zaměřuje na práci s pacienty trpícími úzkostmi, depresí, emočními poruchami, schizofrenií a dalšími vážnými psychickými obtížemi

 • Jeho služby jsou k dispozici anglicky mluvícím pacientům

Bc. Monika Reizerová

psychoterapeut

 • Je absolventkou FF Univerzity Karlovy v Praze, katedry Andragogiky a personálního řízení.

 • Většinu profesní kariéry pracovala jako personální a manažerský konzultant především pro oblast korporátních společností.

 • Absolvovala 5 letý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii Skálova institutu (integrativní psychoterapie typu SUR vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie)

 • Absolvovala stáže v ESET Help a Dům Přemysla Pitra -Domu tří přání.

 • 4 roky pracuje jako koterapeut a terapeut skupinové psychoterapie, od r. 2018 v INEPu.

 • Poskytuje služby psychologického a kariérního poradenství

Mgr. Petra Skavská

psychologický poradce

 • Je absolventkou oboru psychologie a speciální pedagogika na PedF UK v Praze

 • Studovala arteterapii na PedF JČU v Českých Budějovicích

 • Je frekventantkou vzdělávacího a sebezkušenostního programu Vědomé tělo. Jde o somatické vzdělávání na základech LABANOVY ANALÝZY POHYBU, BARTENIEFF FUNDAMENTALS™ A BODY MIND CENTERING™ (DanceLAB)

 • Absolvovala výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR, o.s.)

 • Absolvovala dlouhodobou stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice

 • Pracovala s lidmi s duševním onemocněním jako terapeutka a vedoucí sociální služby v Green Doors, z.ú., s dětmi se specifickými poruchami učení jako arteterapeutka na základní škole

 • V INEPu pracuje od roku 2015 jako psychologický poradce

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

MUDr. Iveta Koblic, Ph.D.

psychiatr a psychoterapeut

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství LF UP v Olomouci 

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie získala v roce 2009

 • Klinické dovednosti nabyla během práce na Klinice psychiatrie Fakultní nemocnice v Olomouci a na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

 • Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (Institut Dialog) a psychoterapeutický výcvik v tělově orientovaném psychoterapeutickém přístupu - tanečně pohybové terapii (pod záštitou American Dance Therapy Association)

 • Opakovaně byla na studijních stážích v zahraničí (Německo, Dánsko)

 • V současné době se věnuje výzkumné činnosti v rámci postgraduálního studia na Univerzitě Karlově v Praze na téma "Schizofrenie s časným začátkem"

 • Jako lektor se podílela na evropských projektech zaměřených na psychosociální dovednosti studentů medicíny a na využití expresivních terapeutických metod v institucionální výchově

 • Je předsedkyní TANTER - Asociace tanečně pohybové terapie ČR

 • Vedle přednášek na odborných konferencích vede řadu  workshopů zaměřených na taneční terapii a pohybovou práci v psychoterapii

 • Je autorkou a spoluautorkou odborných článků a editorkou knihy "Tanečně pohybová terapie - teorie a praxe"

 • V INEPu pracuje od roku 2014, věnuje se zde psychoterapii dospělých pacientů s psychiatrickou a psychosomatickou problematikou a ambulantní psychiatrické péči o děti a dospívající

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny také anglicky a německy mluvícím pacientům

Mgr. Michaela Slabochová

psychologický poradce, studijní sestra

 • Životopis se připravuje...

Mgr. Pavlína Rasochová

psychoterapeut a poradce

 • Je absolventkou oboru dětská sestra na SZŠ Žerotínovo náměstí 1 v Brně

 • Dále absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu 

 • Ukončila pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na daseinsalaytickou psychoterapii

 • Výcvik v krizové intervenci 

 • Výcvik koučingu

 • Výcvik v kraniosakrální terapii

 • Absolvovala semináře ze základů logoterapie, existenciální analýzy a hagioterapie

 • V současnosti absolvuje výcviky v daseinsanalytickém výkladu snů a aktivní imaginaci

 • Terapeutická praxe v oblasti hospicové péče, podpora a doprovázení klientů se závažným onemocněním v hospicové a respitní péči, podpora blízkých osob nemocného

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Olga Mazurovová

psychologický poradce a kouč

 • Je absolventkou oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

 • Pracovala v oblasti zahraničního obchodu

 • Absolvovala výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru, výcvikovou individuální psychoterapii, odborné kurzy a semináře, např. Teorie daseinsanalýzy, Daseinsanalýza  v psychoterapeutické a poradenské praxi, Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii 

 • Od roku 2014 má vlastní poradenskou praxi, školí měkké dovednosti, pracuje jako kouč osobního rozvojebusiness kouč a poradce v oblasti výběru zaměstnanců do pracovních týmů, věnuje se mentálnímu tréninku pro sportovce

 • Svoje služby nabízí česky, rusky a anglicky mluvícím pacientům

Ing. Lucie Dvořáková

psychologický poradce a kouč

 • Je absolventkou oboru ekonomie Vysokého učení technického v Brně a toho času  frekventantkou probíhající Mgr. studijního programu Aplikovaná psychoterapie a sociální práce Pražské vysoké školy psychosociálních studií

 • Dále absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu se zaměřením na daseinsanalytickou komunitně-skupinovou psychoterapii a pětiletý sebezkušenostní výcvik daseinsanalytického směru  

 • Od roku 2015 působí jako externí profesionální kouč s akreditací získanou v Koučink Centru ICF

 • V rámci svých předchozích pracovních zkušeností se věnovala coachingu v rámci rozvoje soft skills, komunikačních dovedností, firemí kultury a osobnostního rozvoje

 • psychoterapeutickému poradenství v rámci neziskových organizací se zaměřením na handicapované klienty a life-coachingu v rámci komplexní psychosomatické péče 

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a věnuje se zde psychologickému poradenství a life-coachingu dospělých pacientů v oblasti neurotických poruch a poruch s psychosomatickou problematikou, coachingu v rámci osobnostního rozvoje, rodinám klientů s výskytem problematického chování dětí a jiných mentálních poruch 

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům

Mgr. Judita Feuersteinová

psychologický poradce

 • Je absolventkou oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 • Dále absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví  

 • Je frekventantkou sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku Rafaelova institutu, který se řadí do směru hlubinně-dynamické psychoterapie a je zaměřen na poruchy spojené s psychotraumatem

 • Absolvovala Úvodní kurz do transakční analýzy  „TA 101“

 • Pracuje několik let v sociálních službách, od roku 2015 v organizaci Fokus Praha, která  je zaměřená na podporu lidí s duševním onemocněním

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům

 • Wix Facebook page