top of page

Psychiatři

Nawka Alexander-low_edited.jpg

MUDr. Alexander Nawka, Ph.D. 

vedoucí psychiatrické ambulance

MUDr. Daniela Domluvilová

MUDr. Daniela Domluvilová

 • Životopis se připravuje...

MUDr. Jiří Dvořák

MUDr. Jiří Dvořák

 • je absolventem oboru všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Prazetoho času je zařazen do programu specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie

 • přes 4 roky si osvojoval lékařské dovednosti v Psychiatrické nemocnici Bohnice
  na odděleních akutní i následné psychiatrické péče pro pacienty dospělé, geriatrické
  a závislé, působil také na odd. ochranného (tj. soudem nařízeného) léčení

 • 3 roky působil na Klinice ambulantní psychiatrie a psychoterapie KAPPA v Praze, externě coby službu konající lékař pracoval také v Dětském a dorostovém detoxikačním centru
  v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

 • zapojil se do mezinárodní spolupráce mladých lékařů se snahou o destigmatizaci
  a zpřístupnění psychiatrické péče široké veřejnosti, je členem České neuropsychofarmakologické společnosti a Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • v současnosti je frekventantem psychoterapeutického výcviku SLEA (společnost           pro logoterapii a existenciální analýzu), tj. fenomenologický přístup identifikující možné překážky naplněného žití a nabízející stabilizaci v těžkých situacích i vedení dialogu se světem a sebou samým ve snaze o autentické prožívání vlastního života

 • v INEPu pracuje od července roku 2022 a zaměřuje se na diagnostiku a léčbu širokého spektra psychiatrických obtíží, např. úzkosti, poruchy nálady, potíže se spánkem
  a soustředěním, syndrom vyhoření, psychotická onemocnění

 • psychiatrickou a psychoterapeutickou péči poskytuje v českém i anglickém jazyce

MUDr. Boris Dvořášek

MUDr. Boris Dvořáček

 • Je absolventem oboru všeobecné lékařství na 3. LF UK v Praze

 • V současnosti je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie

 • Pracuje jako sekundární lékař na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

 • Absolvoval několik zahraničních stáží (Portugalsko, Brazílie)

 • V průběhu pregraduálního studia se v Psychiatrickém centru Praha věnoval výzkumu na téma "Použití neuronavigace v ovlivnění vizuálního kortexu pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace"

 • Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN se podílí na výuce studentů medicíny

 • V INEPu pracuje od roku 2014 a zaměřuje se především na diagnostiku a terapii úzkostíporuch nálady a psychotických onemocnění včetně schizofrenie

 • Svoje služby nabízí kromě češtinyanglicky a portugalsky mluvícím pacientům

MUDr. Tomáš Glaser

MUDr. Tomáš Glaser

 • Je absolventem oboru všeobecné lékařství na LF UK v Hradci Králové

 • Má specializovanou způsobilost v psychiatrii a gerontopsychiatrii

 • Pracoval jako sekundární lékař na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

 • Na 1. LF UK a VFN působil jako odborný asistent výuky

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a zaměřuje se především na diagnostiku a terapii organických poruch a demencí, ale také úzkostí, poruch nálady a psychotických onemocnění včetně schizofrenie

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

MUDr. Lucia Hoskovcová

MUDr. Lucia Hoskovcová

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na LF Univerzity Palackého v Olomouci

 • V současnosti je zařazená do specializačního vzdělávání pro obor psychiatrie

 • Působí jako sekundární lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a zaměřuje se především na diagnostiku a terapii psychotických poruch, úzkostí, poruch nálady a stresem indukovaných poruch

 • Svoje služby nabízí kromě češtinyanglicky mluvícím pacientům

Hulman_Martin_low.jpg

MUDr. Martin Hulman

 • Je absolventem oboru všeobecné lékařství LF UK v Bratislavě.

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie získal v roce 2009.

 • bohaté zkušenosti s prací na psychiatrických lůžkách (Ústřední vojenská nemocnice v Praze) i s ambulantní klientelou.

 • Působí aktuálně též v psychiatrické ambulanci EUC kliniky v Kladně.

 • Absolvoval pětiletý sebezkušenostní daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik na Pražské psychoterapeutické fakultě.

 • Přes 15 let se podílel na farmakologických výzkumných studiích v psychiatrických a neurologických indikacích.

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu úzkostí, poruch nálady, schizofrenie a demencí. Speciálním profesním zaměřením jsou poruchy spánku a chronobioterapie.

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

MUDr. Vladimír Kmoch

MUDr. Vladimír Kmoch

 • Je absolventem oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie získal v roce 2009

 • Pracoval jako sekundární lékař na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

 • Pracuje jako vedoucí lékař ambulance pro nealkoholové závislosti na Klinice adiktologie 1.LF UK a VFN

 • Absolvoval několik zahraničních stáží a stipendijních pobytůUSA (Harvard Medical School, Belmont, Houston), Berlíně, Heidelbergu, Londýně a Baku

 • Recenzent časopisů Česká a slovenská psychiatrie, Adiktologie a Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

 • Na 1. LF UK působí jako odborný asistent výuky, vyučuje psychiatrii a klinickou adiktologii, je lektorem na IPVZ

 • Je členem Psychiatrické společnosti ČLS JEP, kde působil jako předseda Sekce mladých psychiatrů, Neuropsychiatrického fóra (zakládající člen) a Společnosti pro návykové nemoci

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a zaměřuje se především na diagnostiku a terapii poruch nálady, stresem indukovaných poruch a adiktologických poruch včetně digitálních závislostí

 • Terapeuticky pracuje metodou motivačních rozhovorů, je absolventem kurzu krizové intervence, kurzů neverbální komunikace, psychosomatiky, práce se snovým obsahem, zahradní terapie, je lektorem jógy 

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

MUDr. Lucie Nawková, Ph.D.

MUDr. Lucie Nawková, Ph.D.

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie získala v roce 2010

 • V roce 2012 obhájila disertační práci s názvem "Obraz duševních onemocnění v tištěných médiích ve třech středoevropských zemích" a byl ji udělen titul Ph.D. na Univerzitě Karlově v Praze

 • Absolvovala několik zahraničních stáží a stipendijních pobytů (Velká Británie, Řecko, Brazílie)

 • Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN jako odborný asistent, kde se kromě klinické práce věnuje i vědecké činnosti a výuce psychiatrie

 • Byla řešitelkou několika mezinárodních projektů (např. EUNOMIA, ISoSCCiP a projektu financovaného University of California, Berkeley, USA)

 • V roce 2010 získla cenu výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP za práci "Média a psychiatrie"

 • Je autorkou či spoluautorkou více než 10 odborných článků v renomovaných odborných časopisech (např. BMC Psychiatry, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology)

 • v INEPu pracuje od roku 2014 a zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu úzkostíporuch náladyschizofrenie a neurodegenerativních onemocnění

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

MUDr. Marie Novotná
 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie I. stupně získala v roce 2004

 • 2012 - 2021 zastávala pozici vedoucí denního stacionáře pro depresivní a úzkostné poruchy v Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET

 • Klinické zkušenosti získala také na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN a v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice

 • Absolvovala výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii a sebezkušenostní individuální psychoterapii

 • V rámci psychoterapeutického vzdělání dále absolvovala kurz Práce s tělem v psychoterapii, kurz Práce s časovou osou, seminář Práce s náboženskostí člověka či seminář Relaxačních technik

 • V INEPu pracuje od roku 2014 a věnuje se zde psychiatrii a individuální i skupinové psychoterapii 

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

MUDr. Marie Novotná 

 

Paulova Kristyna_low.jpg

MUDr. Kristýna Paulová

 • Je absolventkou všeobecného lékařství na Lékařské fakultě v Plzni UK

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie získala v roce 2023

 • Pracovala jako sekundární lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice

 • V INEPu pracuje od roku 2021 a zaměřuje se na diagnostiku a terapii afektivních, Úzkostných, psychotických a stresem indukovaných poruch

 • Působí v kognitivním centru INEPu, které se zabývá diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména poruch paměti

 • Působí též v psychiatrické ambulanci na Poliklinice Prosek Praha 8

 • Své služby nabízí česky a anglicky hovořícím pacientům

Pitorakova Marie_low_edited.jpg

MUDr. Marie Pitoráková

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

 • V současnosti je zařazená do specializačního vzdělávání pro obor psychiatrie

 • Věnuje se postgraduálnímu studiu na Univerzitě Karlově v Praze v oboru neurovědy na téma "Depresivní porucha, kardiovaskulární systém, EKG mapování s ohledem na somatické komorbidity"

 • V INEPu pracuje od roku 2014 a zaměřuje se především na diagnostiku a terapii afektivních, úzkostných, psychotických a stresem indukovaných poruch

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

MUDr. Miroslav Sekot

MUDr. Miroslav Sekot

 • je absolventem oboru všeobecného lékařství na 1. LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie I. stupně získal v roce 1995 a II. stupně v roce 1998

 • Absolvoval skupinový psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii v roce a funkční specializaci v psychoterapii

 • Do roku 2013 působil jako vedoucí lékař Krizového centra a Linky důvěry na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN, kde se doposud jako odborný asistent věnuje výuce psychiatrie

 • Pracuje jako psychiatrický konziliář  Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

 • Je výcvikovým lektorem ve Skálově institutu (institut integrativní skupinové psychoterapie),  vede již 5. psychoterapeutickou komunitu

 • Dále pracuje v Centru duševního zdraví na Praze 9  a v poradně pro ženy závislé na alkoholu v Centru ALMA na Praze 

 • Publikoval více než 50 odborných článků v českých i zahraničních časopisech

 • Je členem České psychoterapeutické společnosti a České psychiatrické společnosti, kde se věnuje projektu vypracování zásad správné psychiatrické léčby

 • V INEPu je zaměstnán  od roku 2017 a zabývá se problematikou úzkostných, depresivních a psychosomatických poruch, poruch příjmu potravy, závislostmi  a gerontopsychiatrií

 • Svoje psychiatrické služby nabízí česky hovořícím pacientům 

Portrét - žena

MUDr. Ivana Šimková

 • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na Univerzitě Komenského v Bratislavě, toho času je v supervizní části psychoterapeutického psychoanalyticky zaměřeného skupinového výcviku.

 • Současně je v sebezkušenostní části individuálního psychoanalyticky zaměřeného výcviku.

 • Absolvovala 2 letý akreditovaný arteterapeutický kurz u M. Huptycha.

 • Pracuje jako psychiatr v PN Bohnice, působila i v Centru krizové intervence (PNB, současnost RIAPS)

 • Poskytovala online psychoterapie pro Hedepy, dlouhodobě pracovala s klienty s panickými ataky, úzkostmi, s problémy ve vztazích a touhou po seberozvoji.

 • V INEPu pracuje od roku 2023 a zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu širokého spektra psychiatrických obtíží, např. úzkosti, poruchy nálady, potíže se spánkem a soustředěním, syndrom vyhoření, taky na problémy s plodností a početím

 • Při práci používá kromě verbální techniky i tvořivé metody s prvky arteterapie.

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Varga Alexander_low.jpg

MUDr. Alexander Varga

 • Je absolventem oboru všeobecné lékařství na 1.LF UK v Praze

 • Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie získal v roce 2016

 • Specializovanou způsobilost v oboru sexuologie získal v roce 2019

 • V roce 2019 ukončil sebezkušenostní část výcviku v psychodynamické psychoterapii

 • Působí jako vedoucí lékař v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice na sexuologickém a psychoterapeutickém oddělení

 • V INEPu pracuje od roku 2020 a zaměřuje se především na diagnostiku a terapii afektivních, úzkostných, psychotických a stresem indukovaných poruch, rovněž na diagnostiku a terapii sexuálních poruch (poruchy genitální odpovědi, předčasná ejakulace, poruchy sexuální preference apod.)

 • Své služby nabízí kromě češtiny také anglicky mluvícím pacientům.

bottom of page