Kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví

Mgr. Michaela Viktorinová, MSc.

vedoucí klinický psycholog

 • Je absolventkou oboru psychologie na FF UK v Praze 

 • Specializovanou způsobilost v klinické psychologii získala v roce 2017

 • Od r. 2012 pracuje jako psycholog a výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví, v letech 2014 – 2015 působila jako psycholog na Dětské psychiatrické klinice FN Motol

 • 2011 – 2016 absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu

 • Od. r. 2015 je kandidátkou ve výcviku v psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP) 

 • V letech 2009 – 2011 absolvovala postgraduální výzkumný MSc program zaměřený na dětský vývoj a neurovědu na University College London / Yale Child Study Center

 • Je studentkou PhD studia 3. LF UK, obor Neurovědy

 • V INEPu pracuje od roku 2018 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí a dospívajících 

 • Svoje služby nabízí kromě češtinyanglicky a španělsky mluvícím pacientům

Mgr. Lucie Bernášková

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru psychologie na FF UK v Praze

 • Od roku 2015 je frekventantkou akreditovaného výcviku v kognitivně-behaviorální terapii

 • V současnosti je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie

 • Pracuje jako psycholožka na Dětské psychiatrické klinice FN Motol v Praze

 • Od roku 2014 do roku 2019 působila v Bílém kruhu bezpečí jako poradkyně pro oběti trestných činů

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a specializuje se především na psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

PhDr. Ivana Křížová, Ph.D.

klinický psycholog

 • Je absolventkou oboru Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • V roce 2019 absolvovala specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie a je členkou Asociace klinických psychologů

 • V roce 2018 absolvovala PhD. studium na Univerzitě Karlově s disertační prací „Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí se závislostí“

 • Od roku 2017 je zařazena do výcviku v kognitivně-behaviorální terapii u prof. Praška a je členkou České společnosti pro KBT. Probíhající psychoterapie pravidelně superviduje

 • Absolvovala 5letou sebezkušenostní část ve výcviku v psychoanalytické psychoterapii

 • V letech 2014  –  2019 pracovala jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, odkud získala zkušenosti z oddělení léčby závislostí, příjmového oddělení všeobecné psychiatrie, dětského oddělení, psychoterapeutického oddělení, psychologické ambulance a Centra krizové intervence

 • Od roku 2014 působí na Pedagogické fakultě UK a Vysoké škole obchodní, kde se věnuje výuce psychologických předmětů

 • V roce 2018 získala Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka

 • Je absolventkou výcviku v tradiční hypnoterapii prof. Kratochvíla a je členkou Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Je absolventkou výcviku v kompletní krizové intervenci a dalších odborných vzdělávacích kurzů

 • Aktivně se účastní tuzemských konferencí a pravidelně publikuje v odborných i populárně-naučných periodicích

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a své služby nabízí dospělým pacientům z oblasti psychologické diagnostiky, klinicko-psychologického poradenství, krizové intervence, psychoterapie, nácviku relaxačních metod a hypnoterapie

 • Své služby nabízí pacientům s obtížemi z okruhu úzkostných poruch, závislostí, afektivních poruch, kompenzovaných psychotických poruch, lehčích poruch osobnosti, vztahových obtíží, při překonávání náročných životních situací a osobnostního růstu

 • Své služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Jiří Michalec 

klinický psycholog

 • Je absolventem oboru psychologie na FF MU v Brně

 • Absolvoval sebezkušenostní výcvik a teoretické vzdělávání ve skupinové psychoanalytické terapii 

 • V současnosti je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie

 • Pracuje jako psycholog na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze

 • Na LF OU přednáší studentům medicíny o psychologické diagnostice a psychoterapii

 • V rámci svého postgraduálního studia v oboru lékařské psychologie na 1. LF UK se výzkumně zaměřuje na téma neuropsychologických testů

 • Je autorem a spoluautorem odborných článků v renomovaných českých i zahraničních odborných časopisech (např. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie)

 • V INEPu pracuje od roku 2015 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku osobnosti a kognitivních funkcí

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Lucie Michálková

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru psychologie na Pedagogické fakultě
  Univerzity Karlovy v Praze

 • Od r. 2014 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Mezi lety 2013 a 2015 pracovala jako psycholožka na oddělení
  Dětské neurologie
  v Thomayerově nemocnici

 • V roce 2016 absolvovala specializační dílčí vzdělávání na
  University College London v odvětví dětské neuropsychologie
  (CPD Paeditric Neuropsychology, Modules 5 & 6)

 • Je členkou Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu,
  kde dokončuje pod supervizí psychoterapeutický výcvik

 • V roce 2018 pomáhala společnosti ROCHE s projektem
  Medikidz, který přibližoval dětem závažná onemocnění rodičů

 • Je studentkou PhD studia Pedagogické psychologie na Pedagogické
  fakultě Univerzity Karlovy

 • V INEPu pracuje od roku 2018 a zaměřuje se především na
  psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

PhDr. Michal Šmotek
psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventem oboru Psychologie na FF UPJŠ v Košicích

 • Od r. 2015 je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Pracuje jako psycholog a výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, na oddělení Spánkové medicíny a chronobiologie se kromě výzkumu věnuje i psychoterapii spánkových poruch (nespavost, parasomnie)

 • Od roku 2014 je frekventantem hlubinně zaměřeného psychoterapeutického výcviku v analytické psychoterapii, je členem České společnosti pro analytickou psychologii

 • V roce 2013 absolvoval výcvik v relaxačně-symbolické psychoterapii, ve své práci využívá i Schultzův autogenní trénink

 • Absolvoval základní kurz hypnózy v PN Kroměříž

 • Je studentem postgraduálního studia v oboru Neurovědy na 3. LF UK

 • Přednáší psychobiologii spánku a spánkových poruch na PVŠPS

 • V INEPu pracuje od roku 2018 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dospělých

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

PhDr. Vladimíra Plzáková
psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Od roku 2017 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. 

 • Od roku 2016 studuje Ph.D. studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, téma disertační práce: „Psychologické aspekty kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí“.

 • Od roku 2016 je zařazena do výcviku v existenciální analýze a logoterapii.

 • Od roku 2016 pracuje jako psycholožka v Rehabilitačním ústavu Kladruby.

 • V rámci klinické praxe se zabývá problematikou získaného poškození mozku, onemocněním a poraněním míchy. Ve své práci se zabývá neuropsychologickou diagnostikou, kognitivní rehabilitací, telemedicínou a psychoterapií. Je členkou vědecko-výzkumného týmu a etické komise RÚ.

 • Pracovní zkušenosti získala i na zahraniční stáži v The Sheba Medical Center, Tel-Aviv, Izrael.

 • Aktivně se účastní tuzemských a zahraničních konferencí, publikuje v odborných periodicích. 

 • V INEP pracuje od roku 2019.  Své služby nabízí dospělým pacientům z oblasti neuropsychologické diagnostiky, kognitivní rehabilitace a psychoterapie.

 • Kognitivní rehabilitace je vhodná pro pacienty s kognitivním deficitem, neurodegenerativním onemocněním, získaným poškozením mozku a poruchami pozornosti. Psychoterapii poskytuje pacientům při řešení a zvládání náročných životních situací, zaměřuje se na zvládání stresu.

 • Své služby poskytuje česky mluvícím pacientům.

 • Wix Facebook page