top of page

Kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví

Menclova Petra_low.jpg

PhDr. Petra Menclová, Ph.D.

vedoucí klinický psycholog

 • Vystudovala obor Psychologie na FFUK v Praze, tamtéž složila rigorózní zkoušku (PhDr.) v oboru klinická psychologie.

 • Absolvovala postgraduální doktorské studium (Ph.D.) na 1. Lékařské fakultě v Praze v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie

 •  Je atestovaným klinickým psychologem a má komplexní vzdělání v psychoterapii (Rogersovský výcvik) završené funkční specializací (tzv. 2.atestace).

 • Profesní zkušenosti získávala na pozici vedoucího klinického psychologa a školitele specializačního vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, na stážích ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha, Thomayerově nemocnici, RIAPSu Praha, klinice Meridian, klinice Health and Care

 • Je odborným garantem a supervizorem pro klinickou psychologii

 • Věnuje se komplexní klinickopsychologické diagnostice a systematické psychoterapii se zaměřením na multidisciplinární souvislosti (psychosomatická onemocnění, psychologie v sexuologii, psychologické aspekty neurologických onemocnění…)

 • Podílí se na psychologickém výzkumu, je autorkou a spoluautorkou několika desítek přednášek a publikací v odborných periodikách a byla jmenována do odborné komise Ministerstva zdravotnictví ČR

Mgr. Lucie Bernášková

Mgr. Lucie Bernášková

psycholog ve zdravotnictví

momentálně na mateřské dovolené

 • Je absolventkou oboru psychologie na FF UK v Praze

 • Od roku 2015 je frekventantkou akreditovaného výcviku v kognitivně-behaviorální terapii

 • V současnosti je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie

 • Pracuje jako psycholožka na Dětské psychiatrické klinice FN Motol v Praze

 • Od roku 2014 do roku 2019 působila v Bílém kruhu bezpečí jako poradkyně pro oběti trestných činů

 • V INEPu pracuje od roku 2019 a specializuje se především na psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům
   

Cizkova_Anezka_low.jpg

Mgr. Anežka Čížková

psycholog ve zdravotnictví

 • Absolvovala magisterské studium psychologie na FF Univerzity Palackého v 
  Olomouci

 • Získala Merillovo stipendium, v rámci kterého se účastnila semestrálního pobytu na
  Hampshire Collage v Massachuses, USA

 • Prošla kompletním kurzem krizové intervence

 • Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (Dětská sekce)

 • Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Působí jako externí konzultant na Lince Bezpečí, kde poskytuje krizovou intervenci dětem a dospívajícím.

 • Pracovala jako školní psycholog na ZŠ, kde se věnovala individuálnímu a rodinnému
  poradenství

 • Pracovala jako psycholog ve zdravotnictví v dětské psychologické ambulanci Carpe Diem Bohemia, Centrum řeči a komunikace

 • Zaměřuje se na dětskou psychodiagnostiku a psychoterapii, věnuje se neurotickým potížím u dětí, poruchám emocí a chování, práci s traumatem u dětí, vývojovým problémům a výchovnému poradenství.

Feuersteinova Judita_low.jpg

Mgr. Judita Feuersteinová

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 • Dále absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví  

 • Je frekventantkou sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku Rafaelova institutu, který se řadí do směru hlubinně-dynamické psychoterapie a je zaměřen na poruchy spojené s psychotraumatem

 • Absolvovala Úvodní kurz do transakční analýzy  „TA 101“

 • Pracuje několik let v sociálních službách, od roku 2015 v organizaci Fokus Praha, která  je zaměřená na podporu lidí s duševním onemocněním

 • Svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům

Mgr. Marie Hájková

Mgr. Natálie Pitáková

psycholog ve zdravotnictví 

momentálně na mateřské dovolené

 • Je absolventkou oboru psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • Absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví

 • Je frekventantkou sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii

 • Absolvovala kurz krizové intervence na Lince bezpečí, který je zaměřený na práci s dětmi a jejich rodiči

 • Několik let pracovala v organizaci Fokus Praha, která  je zaměřená na podporu lidí s duševním onemocněním

 • V INEPu pracuje od roku 2020 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Marie Hájková

Mgr. Petra Hackerová

psycholog ve zdravotnictví 

 • v roce 2009 absolvovala jednooborovou psychologii na FF UK

 • je zařazena na specializační přípravy v oboru klinická psychologie

 • v roce 2014 úspěšně ukončila komplexní vzdělávací program v PCA rogerovské psychoterapii a poradenství PCA institutu v Praze

 • věnuje se psychodiagnostické a psychoterapeutické práci s dětmi, dospívajícími i dospělými, v minulosti se věnovala spolupráci s dlouhodobě psychiatricky nemocnými lidmi a pomoci jim v oblasti sociálního a pracovního uplatnění

 • má bohaté zkušenosti s pomocí lidem - dětem a jejich rodičům i dospělým klientům, kteří se ocitli v  náročné životní situaci, včetně traumatických zážitků jako náhlá smrt, závažné onemocnění blízké osoby, sexuální zneužívání či týrání

 • je absolventkou vybraných certifikovaných kurzů nejen z oblasti psychodiagnostiky, aktuálně je frekventantkou výcviku v psychotraumatologii a EMDR

 • v INEPu pracuje od roku 2021 a zaměřuje se na psychologickou diagnostiku a individuální psychoterapii dětí a dospívajících 

 • své služby nabízí česky mluvícím pacientům

Zuzana_Kohoutová.jpg

Mgr. Zuzana Kohoutová

psycholog ve zdravotnictví

 • Vystudovala psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci

 • Absolvovala pětiletý výcvik v jungovsky orientované psychoterapii u České společnosti pro analytickou psychologii

 • pracovala na lince důvěry, kde se věnovala telefonní krizové intervenci

 • vedla večerní stacionář pro dospělé s úzkostnými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET

 • v současnosti je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie

 • pracuje také v Centru komplexní péče Roseta s pacienty s psychosomatickými obtížemi

 • v INEPU se věnuje psychodiagnostice a individuální a párové psychoterapii

 • svoje služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům

Botkova_Mariana_low.jpg

Mgr. Mariana Malegová

psycholog ve zdravotnictví

momentálně na mateřské dovolené

 • Vystudovala obor Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s půlroční zahraniční zkušenosti studia psychologie ve Finsku.

 • Od roku 2016 je frekventantkou ve výcviku v logoterapii a existenciální analýze.

 • Absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví.

 • Absolvovala 2- letý výcvik krizové intervence na telefonické Lince bezpečí, která slouží dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích. Na Lince bezpečí následně pracovala.

 • Absolvovala roční výcvik v práci s relaxačními technikami.

 • Jako psycholog se zaměřuje zejména na psychoterapeutickou a poradenskou oblast práce.

 • Působila jako psycholog v Olivově dětské léčebně, se zaměřením na poradenství, krizovou intervenci, psychoterapeutické vedení ambulantních dětských klientů a skupinové relaxace. 

 • Terapeuticky pracovala i s dospělými klienty v ambulanci Saint Medical a v organizaci Centrum Paraple.

 • Absolvovala řadu stáží na různých pracovištích, kde získala povědomí o rozmanitých přístupech a postupech práce s lidmi vyžadujícími psychologickou a psychiatrickou pomoc (např. Zařízení pro děti – cizince, Dětské krizové centrum, Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10, Anima - terapie, Fokus Praha, Thomayerova nemocnice, PN Bohnice etc.)

 • V INEPu se specializuje na psychoterapeutickou a poradenskou práci dětem a jejich rodinám.

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům.

Mgr. Eva Svitáková

Mgr. Tereza Měšťáková

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • Absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví

 • Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Dále absolvovala Kurz kompletní krizové intervence

 • Je absolventkou vybraných certifikovaných kurzů v oblasti psychodiagnostiky

 • Pracovala jako školní psycholog na několika pražských státních i soukromých školách

 • Pracuje jako psycholog v Pedagogicko psychologické poradně pro Prahu 11 a 12, kde se věnuje především psychodiagnostice dětí, nápravě obtíží s učením, výchovnému a kariérnímu poradenství

 • V INEPu pracuje od roku 2023 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Lucie Michálková

Mgr. Lucie Michálková

psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru psychologie na Pedagogické fakultě
  Univerzity Karlovy v Praze

 • Od r. 2014 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Mezi lety 2013 a 2015 pracovala jako psycholožka na oddělení Dětské neurologie v Thomayerově nemocnici

 • V roce 2016 absolvovala specializační dílčí vzdělávání na University College London v odvětví dětské neuropsychologie
  (CPD Paeditric Neuropsychology, Modules 5 & 6)

 • Je členkou Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, kde dokončuje pod supervizí psychoterapeutický výcvik

 • V roce 2018 pomáhala společnosti ROCHE s projektem Medikidz, který přibližoval dětem závažná onemocnění rodičů

 • Je studentkou PhD studia Pedagogické psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

 • V INEPu pracuje od roku 2018 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

Plzakova_Vladimira_low.jpg

PhDr. Vladimíra Plzáková
psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 • Od roku 2017 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. 

 • Od roku 2016 studuje Ph.D. studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, téma disertační práce: „Psychologické aspekty kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí“.

 • Od roku 2016 je zařazena do výcviku v existenciální analýze a logoterapii.

 • Od roku 2016 pracuje jako psycholožka v Rehabilitačním ústavu Kladruby.

 • V rámci klinické praxe se zabývá problematikou získaného poškození mozku, onemocněním a poraněním míchy. Ve své práci se zabývá neuropsychologickou diagnostikou, kognitivní rehabilitací, telemedicínou a psychoterapií. Je členkou vědecko-výzkumného týmu a etické komise RÚ.

 • Pracovní zkušenosti získala i na zahraniční stáži v The Sheba Medical Center, Tel-Aviv, Izrael.

 • Aktivně se účastní tuzemských a zahraničních konferencí, publikuje v odborných periodicích. 

 • V INEP pracuje od roku 2019.  Své služby nabízí dospělým pacientům z oblasti neuropsychologické diagnostiky, kognitivní rehabilitace a psychoterapie.

 • Kognitivní rehabilitace je vhodná pro pacienty s kognitivním deficitem, neurodegenerativním onemocněním, získaným poškozením mozku a poruchami pozornosti. Psychoterapii poskytuje pacientům při řešení a zvládání náročných životních situací, zaměřuje se na zvládání stresu.

 • Své služby poskytuje česky mluvícím pacientům.

Roubalova_Alexandra_low.jpg

Mgr. Alexandra Roubalová

klinický psycholog

 • Je absolventkou oboru Psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
  v Praze.

 • Má atestaci v oboru Klinická psychologie a v oboru Psychoterapie. 

 • Je absolventkou výcviku v systemické rodinné terapii psychosomatických poruch
  (MUDr. Chvála, PhDr. Trapková) a sebezkušenostního ps
  ychoterapeutického
  výcviku v komunitní skupinové psychoterapii Remedium.

 • Absolvovala množství certifikovaných kurzů v oblasti psychodiagnostiky.

 • Od roku 2022 pracuje též jako klinická psycholožka v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

 • V INEP pracuje od roku 2020 a nabízí služby psychologické diagnostiky a psychoterapie.

 • Své služby poskytuje česky a anglicky mluvícím pacientům.

Mgr. Eva Svitáková

Mgr. Eva Svitáková

klinický psycholog

 • Životopis se připravuje...

Bc. Knapekova Livia

PhDr. Lívia Šimková
psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou oboru Psychologie na PedF Univerzity Karlovy v Praze

 • V současnosti je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu

 • Absolvovala akreditovaný Kurz krizové intervence a Psychologa ve zdravotnictví

 • Je frekventantkou a absolventkou vybraných certifikovaných kurzů v oblasti psychodiagnostiky

 • pracovala jako psycholog ve zdravotnictví v Oblastní nemocnici Kolín 

 • V INEPu pracuje od roku 2020 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dospělých a individuální psychoterapii

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

PhDr. Michal Šmotek

PhDr. Michal Šmotek, Ph.D.
klinický psycholog

 • Je absolventem oboru Psychologie na FF UPJŠ v Košicích

 • V roce 2020 složil atestační zkoušku v oboru Klinická psychologie

 • Absolvoval postgraduální doktorské studium (Ph.D.) v oboru Neurovědy na 3. LF UK v Praze

 • Pracoval jako psycholog a výzkumný pracovník na oddělení Spánkové medicíny a chronobiologie v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech 

 • Od roku 2014 je frekventantem hlubinně zaměřeného psychoterapeutického výcviku v analytické psychoterapii (člen ČSAP)

 • Absolvoval základní kurz hypnózy v PN Kroměříž a další certifikované psychodiagnostické kurzy (ROR, TAT, MMPI-2,...)

 • Přednášel psychobiologii spánku a spánkových poruch na PVŠPS, pravidelně se účastní tuzemských a zahraničních kongresů, je autorem a spoluautorem článků v renomovaných odborných časopisech (např. Neuropsychobiology, sleep Health, Chronobiology International, atd.)

 • V INEPu pracuje od roku 2018 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dospělých

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

Stepankova_Tereza_low.jpg

Mgr. Tereza Štěpánková, Ph.D.

klinický psycholog

 • Vystudovala obor Psychologie na FF UK v Praze

 • Absolvovala postgraduální doktorské studium (Ph.D.) na 1. Lékařské fakultě v Praze v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie

 • Od roku 2009 je atestovaným klinickým psychologem

 • Profesní zkušenosti získala na pozici klinického psychologa na Denním stacionáři pro léčbu poruch příjmu potravy 1. LF UK a VFN Praha, kde se také podílela na výuce budoucích lékařů

 • Podílí se na psychologickém výzkumu, je autorkou a spoluautorkou přednášek a publikací v odborných i populárně naučných periodikách a několika grantových projektů zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčbu duševních onemocnění

 • Absolvovala množství certifikovaných kurzů v oblasti psychodiagnostiky a psychoterapie, pravidelně se účastní tuzemských a zahraničních kongresů a je lektorem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

 • V INEPu pracuje od roku 2021 a zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku a léčbu dospělých s digitálními závislostmi

 • Svoje služby nabízí kromě češtiny i anglicky mluvícím pacientům

PhDr. et Mgr. Petr Štípek
psycholog / psychoterapeut

 • Je absolventem oboru Psychologie na FF UK a oboru Teorie a filosofie komunikace na FF ZČU v Plzni.

 • Psychoterapii se věnuje od roku 2004 jak s dětmi, rodinami i dospělými

 • Absolvoval pětiletý systematický výcvik v Kognitivně behaviorální terapii (KBT) v Mezinárodním institutu KBT Odyssea.

 • Absolvoval pětiletý systematický výcvik ve skupinové psychoterapii, INSTEP

 • Absolvoval tříletý supervizní výcvik (Mezinárodní institut KBT Odyssea a ABC Slovenský Inštitút pre výcvik v KBT)

 • Absolvoval kurzy Hypnózy I. a II. u prof. S. Kratochvíla v Kroměříži.

 • Kromě článků v odborných časopisech je autorem knihy Dítě na zabití a spoluautorem knihy Kognitivně behaviorální terapie v praxi.

 • současně pracuje v Psychologické poradně Praha (od roku 2010) a na Ambulantním odd. Praha 5, Střediska výchovné péče (od roku 2004), kde se zabývá především rodinnou terapií.  

 • Je členem České asociace pro psychoterapii, dále České společnosti KBT a členem Rafael institutu.

 • S INEPem spolupracuje od roku 2021, kdy v letech 2021 a 2022 vedl spolu s Gabrielou Věchetovou (Chaloupkovou) ambulantní skupinu pro pacienty s funkční poruchou hybnosti.

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Vendula_Tegelová.jpg

Mgr. Vendula Tegelová

psycholog ve zdravotnictví

 • Absolvovala magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 • Dále absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví

 • Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Českého institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii

 • Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Aktuálně pracuje také jako psycholožka na Pediatrické klinice FN Motol v Praze (komplexní psychologická péče, především pro děti s diabetes mellitus 1. typu a jejich rodiče)

 • V letech 2016 – 2018 spolupráce na projektu Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturálního modelu (Brabcová, Kohout, Beňová)

 • Pracovala jako psycholog  Neurochirurgické kliniky FN Motol, kde se věnovala neuropsychologické diferenciální diagnostice a popisu kognitivního profilu dospělých pacientů s normotenzním hydrocefalem, má zkušenost s brain mappingem při awake operacích tumorů v elokventních oblastech mozku

 • Zaměřuje se na dětskou psychodiagnostiku a individuální psychoterapii, věnuje vývojovým problémům a výchovnému poradenství

 • Zaměřuje se též na neuropsychologickou diagnostiku dospělých

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

Trenklerova Judita_low_edited.jpg
Karolína_Vacková.jpg

Mgr. Judita Trenklerová
psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou jednooborové Psychologie na PedF UK v Praze

 • Od roku 2019 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu a pracuje pod pravidelnou supervizí

 • Od roku 2018 pracuje jako psycholožka v Oblastní nemocnici Kladno, kde se věnuje diagnostice (zejm. z oblasti neuropsychologie), psychoterapii a skupinovým aktivitám.

 • Je frekventantkou a absolventkou vybraných certifikovaných kurzů nejen z oblasti psychodiagnostiky

 • Je členkou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (sekce Integrativní psychoterapie) a Asociace klinických psychologů ČR

 • V INEPu pracuje od roku 2021 a zaměřuje se na psychologickou diagnostiku dospělých a individuální psychoterapii

 • Působí rovněž v kognitivním centru INEPu, které se zabývá neuropsychologickou diagnostikou

 • Své služby nabízí česky mluvícím pacientům

Mgr. Karolína Vacková
psycholog ve zdravotnictví

 • Je absolventkou magisterského studia jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

 • Během studia absolvovala půlroční stáž na Universidade da Coruña ve Španělsku.

 • Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 • Absolvovala Kompletní kurz krizové intervence a kurz Psychologa ve zdravotnictví 

 • Pracuje jako psycholog ve zdravotnictví v Ambulanci dětské klinické psychologie ve Fakultní Thomayerově nemocnici

 • Dále od roku 2018 pracuje jako telefonický konzultant na krizové lince - Linka první psychické pomoci

 • Pracovala jako psycholog v Pedagogicko psychologické poradně pro Prahu 5, kde se věnovala především psychodiagnostice dětí, nápravě obtíží s učením a výchovnému poradenství

 • Zaměřuje se na psychologickou diagnostiku dětí

 • Svoje služby nabízí česky mluvícím pacientům

bottom of page