top of page

Klinická psychologie

Klinicko-psychologická ambulance poskytuje diagnostické služby a psychoterapii. Diagnostiku (tj. psychologické vyšetření) provádí klinický psycholog, který má k dispozici specializované psychologické metody. Vyšetření probíhá formou rozhovoru (u dětí i s rodinnými příslušníky) a následně zadáním vybraných testových metod. Hlavním cílem psychologického vyšetření není přisouzení diagnózy, ale podrobné porozumění pacientovým obtížím, jejich průběhu, možným příčinám a celkovému kontextu

Pomocí vyšetření lze např. zmapovat kognitivní funkce a jejich možné deficity (paměť, pozornost, logické schopnosti aj.), popsat osobnostní rysy, jindy může být vyšetření nápomocné k rozkrytí potíží, které jsou z rozhovoru hůř zjistitelné (např. podezření na rozvoj psychózy). Psychoterapii si lze představit jako pravidelné rozhovory s terapeutem, který je pacientovým „průvodcem“ po jeho vnitřním světě.   

Cílem psychoterapie není jen úleva od symptomů, ale také zlepšení porozumění sobě samotnému tak, aby klient mohl vést plnější a spokojenější život. Ze strany klienta psychoterapie vyžaduje motivaci k systematické práci na sobě, zvídavost a otevřenost ke změně.     

bottom of page