Ambulance s rozšířenou péčí (ARP)

Institut neuropsychiatrické péče je součástí projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, a to díky „Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí“. Projekt je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu prostřednictvím MZČR.

Program je součástí realizace Strategie reformy psychiatrické péče, kde je hlavním záměrem přesunutí těžiště péče o osoby s duševním onemocněním do přirozeného prostředí. Cílem Programu je zavedení komplexních zdravotních služeb poskytovaných ARP prostřednictvím multidisciplinárního týmu.

Všechny služby v rámci projektu jsou poskytovány multidisciplinárním týmem tvořeným profesionály klíčových odborností ARP - psychiatrie, gerontopsychiatrie, klinické psychologie, psychoterapeutickými službami, službami terénní psychiatrické sestry a ergoterapeutem. Služby ARP jsou dále podpořeny spoluprací s kognitivním centrem, centrem pro léčbu digitální závislosti a v případě potřeby s dalšími specializovanými poradnami. V rámci ARP probíhají také sociokulturní aktivizační vycházky a hortiterapie.

Součástí pilotního projektu ARP je také snaha o navázání mezioborové spolupráce s praktickými lékaři daného regionu.

Cílovou skupinou Programu jsou osoby s duševním onemocněním v celém diagnostickém spektru duševních poruch dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (dále jen „MKN 10“).

Délka realizace pilotního provozu ARP je 18 měsíců: 16. 11. 2020 – 15. 5. 2022.

Zájemci o služby ARP se mohou obrátit na Institut neuropsychiatrické péče prostřednictvím kontaktů na webových stránkách www.inep.cz